Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Herten Tien (hierna ook “wij” genoemd) is eigenaar van deze website www.hertentien.be (hierna ook “de Website” genoemd). Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Herten Tien gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker
Herten Tien is de verantwoordelijke voor de registratie en verwerking van persoonsgegevens via de Website en andere kanalen (email, persoonlijke overdracht) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de Website vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over Herten Tien  en onze prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Alle persoonsgegevens die je verstrekt bij reservering, boeking en verblijf, zullen wij behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die Herten Tien verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan de vakantiewoning, verwerkt worden.

Wij geven in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Wij verkopen jouw gegevens NIET aan derden

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Categorie 1 (reservering). De facturatie van door jou bestelde reservatie, met als rechtsgrond de opmaak en uitvoering van een huurovereenkomst die door jou werd gevraagd
 • Categorie 2 (boeking logies en betaling). Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van de huurovereenkomst
 • Categorie 3 (persoonsgegevens van alle bezoekers van het logies). Bij aankomst in Herten Tien zullen, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen, de volgende persoonsgegevens worden geregistreerd van alle bezoekers: naam en voornaam, geboorteplaats en geboortedatum, nationaliteit, nummer van het voorgelegde identiteitsdocument of vervangend document, naam en voornaam van de minderjarige kinderen. Als je persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je zeker zijn dat zij hiermee instemmen en jou toestaan deze informatie te verstrekken. Je moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun persoonsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is. Datum van aankomst en vertrekdatum worden ook geregistreerd.

Wat is het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)?

 • Categorie 1 De facturatie van door jou bestelde reservatie, met als rechtsgrond de opmaak en uitvoering van een huurovereenkomst die door jou werd gevraagd.
 • Categorie 2 Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van de huurovereenkomst.
 • Categorie 3 Het voldoen aan de wettelijke verplichting voor een vakantiewoning om gegevens van alle bezoekers te registreren. We moeten de geregistreerde gegevens ter beschikking houden van de politie, die ze ter plaatse moet kunnen raadplegen of kan vragen bepaalde gegevens in de vorm van een bestand, een uitprint of een kopie van het papieren register te overhandigen.

Duur van de verwerking

Wij zijn wettelijk verplicht om de persoonlijke gegevens (Categorie 3) van onze gasten gedurende 7 jaar bewaren. Na deze termijn zullen we ze vernietigen.

Toelating voor verwerking

Als Herten Tien je persoonsgegevens in de toekomst voor andere doeleinden zou willen verwerken of doorgeven aan organisaties of bedrijven waarmee we zouden samenwerken, dan zullen we jou daarvoor je eerst uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten. In het geval van weigering zullen we dan ook jouw persoonsgegevens niet delen.

Profiling

De verwerking van je  persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit houdt in dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou om je gepaste advertenties toe te kunnen sturen of voorstellen te doen.

Je Rechten

 • Recht op toegang en inzage, verbeteren en aanvullen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om de gegevens die we over jou geregistreerd hebben in te zien en eventueel onnauwkeurige gegevens te laten corrigeren of onvolledige gegevens aan te vullen.

 • Recht op uitschrijven, en verwijderen van persoonsgegevens

Je kan op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens, met uitzondering van de wettelijk verplicht te bewaren informatie,  uit het bestand van Herten Tien verwijderd worden.

 • Recht van verzet

Je beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Als je na het beëindingen van de huurovereenkomst niet meer door ons wenst gecontacteerd te worden of  geen informatie van Herten Tien meer wenst te ontvangen, kun je dit altijd per e-mail (hertentien@gmail.com ) of per brief (Herten Tien, Lindenlaan 47, 2350 Vosselaar) laten weten met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van je rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar hertentien@gmail.com  of per post aan Herten Tien, Lindenlaan 47, 2350 Vosselaar.

 • Recht om klacht in te dienen:

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met ons via email hertentien@gmail.com  of telefonisch op nummer +32 473 486433. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens  verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Herten Tien.

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt:  mei 2018